سه جزء روشنایی یک محیط

این نور به طور یکنواخت در فضا پخش می شود به طوری که کل فضای اتاق را روشن می کند.این نوع نور معمولا توسط منبعی که در بالای اتاق قرار می گیرد و یا منبعی که می تواند نور را به همه ی جهات پخش کند، تولید می شود.

نور

We launched our LED filament bulb range a few months ago, so we thought we’d write a post to explain more about these bulbs, what makes them unique and how do LED filament work.

 

Untitled