سه جزء روشنایی یک محیط

این نور به طور یکنواخت در فضا پخش می شود به طوری که کل فضای اتاق را روشن می کند.این نوع نور معمولا توسط منبعی که در بالای اتاق قرار می گیرد و یا منبعی که می تواند نور را به همه ی جهات پخش کند، تولید می شود.

ﻻﻣﭙﻬﺎﯼ ﮐﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺳﻤﯽ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ !

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻻﻣﭗﻫﺎﯼ ﮐﻢﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻻﻣﭗﻫﺎﯼ ﮐﻢﻣﺼﺮﻑ، ﯾﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ‌ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آشنایی مختصر با لامپ ها

چندین سال از از اختراع اولین لامپ به دست تماس ادیسون می گذرد در این مدت که از عمر لامپ می گذرد این اختراع بشری سیر تکاملی یافته است و دچار تحول گشته است امروزه فقط نور لامپ مورد توجه کارخانجات سازنده لامپ نیست بلکه بیشتر سعی می کنند تا علاوه بر نور لامپ به موارد مانند عمر لامپ مصرف کم انرژی، تولید کمتر حرارت، سازگاری با محیط زیست و … توجه کنند در مطالب زیر مروری خلاصه وار به چند نوع لامپ داریم.