آیکون های شبکه اجتماعی

[vc_social_links align=”center” email=”test@test.com” rss=”#” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” yelp=”#” twitch=”#”]
[vc_social_links align=”center” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” size=”normal”]
[vc_social_links align=”center” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” size=”big”]

چهار سبک متفاوت آیکون

[vc_social_links align=”center” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” size=”normal”]
[vc_social_links align=”center” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” size=”normal” inverted=”yes”]
[vc_social_links align=”center” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” size=”normal” desaturated=”yes”]
[vc_social_links align=”center” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” size=”normal” desaturated=”yes” inverted=”yes”]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *